Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Finančně jsme podpořili neziskovou organizaci APLA

APLA ČR sdružuje a zastřešuje veřejně prospěšné organizace, které uplatňují postupy a metody při práci s osobami s poruchou autistického spektra (PAS) uznávané odbornou veřejností. Cílem projektu APLA ČR je propagace uplatňování takových postupů a metod při práci s osobami s PAS v České republice, které vyplývají ze standardů odsouhlasených správní radou a členskou základnou organizace APLA ČR a garantují vědecký přístup k autismu.


APLA poskytuje podporu osobám v rozsahu celého spektra poruch autismu bez nároku na jejich sociálně přijatelné chování – lidem s těžkou i lehkou symptomatickou poruchou včetně lidí s problémovým chováním. Podporu a spolupráci nabízí jak přímo rodinám, tak i veškerým typům zařízení, které o lidi s poruchou autistického spektra pečují. Důraz je kladen na spolupráci profesionálních pracovníků, rodičů a samotných osob s PAS a jejich vzájemný respekt.

APLA na základě odborného přístupu, který propaguje, za efektivní terapeutické směry uznává kognitivně behaviorální terapii a strukturované učení s důrazem na alternativní komunikaci (pokud jsou zapotřebí). Podporuje a propaguje včasnou odbornou diagnostiku. Za základní principy péče o osoby s autismem považuje vizualizaci, nácvik komunikace s vizuální podporou, odměnové systémy, sociálně komunikační nácviky, sdílení pozornosti, neverbální komunikaci, imitaci, sdílení emocí, senzorickou integraci, rozvoj vývojových oblastí, ABA. U malých dětí je velký důraz kladen na rozvíjení sociálně–komunikačního chování - kontakt, hra.

Pro více informací: www.apla.cz