Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Finančně jsme podpořili Mateřskou školu Mozaika Hodonín

Mateřská škola Mozaika Hodonín je školkou zařazenou do celostátní sítě projektu Zdravá mateřská škola a spolupracuje se Státním zdravotním ústavem Praha, garantem evropského programu Škola podporující zdraví. Paní ředitelka a paní učitelka Jana Fritzová pracují jako "Poradce - lektor programu Škola podporující zdraví". Mateřská škola má vypracováno vlastní školní kurikulum s názvem "Náš kouzelný svět", zaměřené na podporu zdraví. Název projektu symbolizuje fantazii dítěte předškolního věku, která má v tomto období harmonizující význam a je nezbytná pro citovou a rozumovou rovnováhu.


Děti jsou zařazeny do věkově smíšených tříd, učí se žít ve skupině, kde je nutné vzájemně se respektovat. Každá třída má svůj symbol, u kterého děti navozují a rozehrávají situace a řeší problémy, prožívají pocity radosti, kamarádství, vyjadřují své názory a nápady. Děti se rozvíjí po stránce tělesné, psychické a sociální nejen na základě svého věku, ale zejména na základě svých možností a zájmů. Také se aktivně podílí na plánování akcí mateřské školy.
 

Při vzdělávací činnosti je upřednostňováno prožitkové učení - zásada "být při tom" - mít možnost slyšet, vidět, dotýkat se, prožívat. Mateřská škola poskytuje dětem dostatek volnosti při podmínce dodržování pravidel. Pravidla si děti vytváří samy pod vedením paní učitelky a jsou vyjádřena piktogramy na stěnách v jednotlivých třídách. Pravidla napomáhají k tomu, aby dítě, které končí docházku do mateřské školy mělo takovou základní zásobu zkušeností a prožitků, dovedností a návyků, postojů a vědomostí, díky niž je připraveno na bezproblémový nástup do základní školy. Smyslem celého projektu "Náš kouzelný svět" je, aby všechny děti Mateřské školy Mozaika Hodonín přirozenou a tvořivou hrou beze stresů a zbytečného poučování porozuměly okolnímu světu, naučily se samostatnosti, uměly být relativně tolerantní a uplatnily svou vlastní iniciativu.
 

Více informací o Mateřské škole Mozaika Hodonín naleznete na www.ms-mozaika.cz/